Strategisk styrning och ledning i bolag i egen regi

Strategisk styrning och ledning i bolag i egen regi
Föreningen/organisationen/förbundet som koncern
I föreningar finns ofta ett eller flera helägda dotter- bolag, kanske något bolag eller verksamhet som drivs gemensamt med andra föreningar och eller stiftelser med pengar som delas ut och finansierar viss verksamhet. Konstruktionen kring bolag eller bildandet av stiftelsen finns kanske många år tillba- ka. I praktiken är föreningen en koncern. Den här dagen fokuserar på effektiv styrning av förbundet som koncern!

En intressant och spännande utbildning!

Intentionen är att du efter utbildningsdagen ska ha en handlingsplan för hur din förening ökar den stra- tegiska styrningen av koncernen. Under dagen var- vas föredrag, erfarenhetsutbyte med konkret arbete som du tar med hem och kan använda i nästa steg på hemmaplan. Ledning och styrning av föreningen ur ett helhetsperspektiv är spännande och innehåll- er många viktiga frågor! Genom att skapa struktur, genomtänkta beslut och tydlighet är möjligheten till bättre resultat och måluppfyllnad för föreningen stora, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt!

Ur innehållet:
• Ta kontrollen över föreningen som koncern
• Strategisk styrning så alla delar av föreningen (koncernen) arbetar mot samma mål
• Få bättre effekt och resultat genom optimerad styrning och ledning
• Skapa ett effektivt och logiskt styrsystem
• Se till att alla har rätt utbildning och kompetens
• Ansvaret i förhållande till mig som person och föreningen
• Minimera risker

Datum: Tisdagen 19 februari Tid: Kl 9-16.30
Plats: Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen15, Stockholm
Anmälan: görs via hemsidan www.ledarinstitutet.se senast 10 februari.

Utbildare:
Hanna Bisell, föreläsare och rådgivare med stor erfarenhet av ideell sektor och dess styrelsearbete, bland annat som kanslichef (och koncernchef) för Unionen under 7 år, styrelseledamot och styrelseordförande i flera olika bolag.
Ann-Charlotte Eriksson, ledar- och organisationsutvecklare med en bakgrund som projektledare vid bolagisering och lärare i ekonomi, som också varit förtroendevald vice för- bundsordförande i Lärarförbundet, är styrelseordförande & styrelseledamot samt sitter i stiftelsestyrelse.