Hållbart ledarskap i en digital tid

Hållbart ledarskap i en digital tid
Hållbart Ledarskap utgår från medvetenheten om den egna ledarrollen och hur du som ledare är och förblir hållbar i ditt uppdrag. Ett hållbart ledarskap betraktas som en förutsättning för att utveckla och stimulera människor, grupper, verksamheter och processer i organisationen på kort och lång sikt. Grundpelare under utbildningen är känsla av sammanhang (KASAM), meningsfullhet, hanterbarhet och selfcompassion (självmedkänsla). Utbildningen kombinerar organisatoriska och individuella perspektiv och förutsättningar för ett hållbart ledarskap.

Vi bjuder in till
En utbildningsdag som varvar teori och aktuell forskning med praktiska övningar och reflektion. Vi går igenom definitioner av begreppet hållbart ledarskap och fördjupar oss i de fyra grundpelarna i hållbart ledarskap, som ger kunskap, verktyg och insikter för att bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Vi lyfter även den nya Organisatoriska och sociala arbetsmiljölagen (OSA) och kopplar till aktuell forskning, digitalisering och ett hållbart ledarskap.

Fyra grundpelar i hållbart ledarskap:

Känsla av sammanhang (KASAM) – Aktuell forskningen från Stockholms universitet på temat Hållbart ledarskap betonar betydelsen av Aron Antonovskys begrepp Känsla av sammanhang, KASAM. KASAM lyfts under utbildningen på ett strukturerat sätt där forskningsperspektiv kring begreppet förtydligas, vilket ger konkreta verktyg för att förstärka känslan av sammanhang i en organisation. För att skapa en god känsla av sammanhang behöver ledare, chefer, medarbetare och förtroendevalda föra dialog och utveckla samsyn kring förutsättningar, genomförande och arbetssätt liksom inflytande, delaktighet och möjligheter att påverka.

Meningsfullhet – För att skapa en stark känsla va meningsfullhet behöver vision, verksamhetsidé och gemensamma mål vara tydliga och väl förankrade i alla delar av den idéburna organisationen, så att alla vet vad som ska åstadkommas och varför. Tydliga roller och uppgifter för att nå målen är en förutsättning för att alla ska kunna dra åt samma håll, i syfte att ta vara på den gemensamma kraften och skapa resultat.

Ledarskap och hanterbarhet – Hanterbarhet handlar om att det finns balans mellan krav och resurser och både chef och medarbetare liksom förtroendevalda och aktiva medlemmar har rimliga förväntningar ställda på sig och därmed har en hanterbar situation. Hanterbarhet förutsätter att det finns uttalade eller gemensamt skapade kriterier för hur prioriteringar görs och hur engagemang är och förblir hållbart.

Selfcompassion/självmedkänsla – Selfcompassion/självmedkänlsa är enligt aktuell forskning en avgörande faktor för ett hållbart ledarskap, som skyddar individen vid organisatoriska brister. Selfcompassion definieras i tre delar enligt forskaren Kristin Neff, som är upphovsperson bakom begreppet. Kunskap., reflektion och insikter kring begreppet och dess innebörd lyfts under utbildningen för att främja den egna hållbarheten.

Datum: torsdag 21 november 2019
Tid: Kl 9-16.30
Plats: Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen15, Stockholm
Anmälan: görs här på hemsidan www.ledarinstitutet.se senast 11 november

Utbildare Lina Lanestrand, ledarutvecklare, beteendevetare, coach och ledarskapskonsult med fördjupad kunskap inom hälsa och stresshantering.

Bekräftelse och kallelse
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan. Kallelse skickas ut senast 2 veckor innan seminariet.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att kallelsen går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats.