Ledarinstitutets inspirerande föreläsningar kombinerar teori med reflektion och ger praktiska verktyg för vardagen.

FÖRELÄSNINGAR ONLINE:

Vi genomför just nu ett urval av föreläsningarna digitalt online

Så här går det till: Ni bokar en föreläsning som vi håller unikt för er och vi tillhandahåller en länk till föreläsningen. En livechat är öppen under föreläsningen där frågor kan ställas. Varje deltagare får efteråt tillgång till power-point presentationen från föreläsningen.

Digitalt stöd: Vi kan sköta registreringen åt er- om ni saknar digitala system för detta, vilket betyder att vi kan tillhandahålla anmälningslänk till föreläsning till er målgrupp och registrera deltagare. Givetvis genomför vi allt detta i enlighet med GDPR och överenskommelser med er.

Skräddarsys: Varje föreläsning anpassas efter målgruppen och skräddarsys därmed utifrån sitt specifika innehåll.

Arvode: 9 500:- ex moms.

Bokning: Kontakta info@ledarinstitutet.se för att boka en föreläsning.

- - - - -

PRAKTISK INFORMATION - FÖRELÄSNING PÅ PLATS:

Tidsåtgång: En föreläsning är 1-1.5h lång

Skräddarsys: Varje föreläsning anpassas efter målgruppen och skräddarsys därmed utifrån sitt specifika innehåll.

Arvode: 12 500:- ex moms.

Övrigt: Kostnader för ev resor och traktamente tillkommer.

Bokning: Kontakta info@ledarinstitutet.se för att boka en föreläsning.

- - - - -

VÅRT ORDINARIE UTBUD AV FÖRELÄSNINGAR ÄR FÖLJANDE:

Föreläsningar

Förändringsledarskap (tillgänglig som onlineföreläsning)
I dagens samhälle och i våra organisationer är förändringar en del av vardagen. Vi möter förändringar som kommer utifrån liksom interna utvecklingsprocesser, som syftar till att förbättra såväl organisationen som verksamheten, som grundar sig på digitalisering, professionalisering, & förändrade krav från medlemmarna på engagemangsformer, service & leverans samt deras minskade lojalitet. Förändringsledarskap är en föreläsning som går igenom förändringens faser och hur ett effektivt ledarskap kan tillämpas i förändringsarbete.

Ledarskap i oro och kris (tillgänglig som onlineföreläsning) NYHET
Utifrån rådande ovissa och utmanande situation i samhället så erbjuder Ledarinstitutet föreläsningen Ledarskap i oro och kris, för att ge kunskap, stöd och kraft till idéburna ledare i nutid. Föreläsningen ger teoretiskt förankrat kunskap, handfasta råd och konkreta verktyg för att leda en organisation, förtroendevalda och/eller personal under svåra situationer - och samtidigt hålla själv som ledare/chef.

På spaning efter framtidens ledarskap (tillgänglig som onlineföreläsning)
Om vi ska blicka in i framtiden och spana på vad den kan komma att innebära för ledarskapet, behöver vi vara medvetna om att vi står inför en genomgripande utvecklingsfas på alla plan genom digitaliseringen. Det är osäkert vad det kommer att innebära för organisationer. Blir det en digital disruption? Som ledare behöver vi ha tillit till att alla vill bidra till förbättring och skapa ett klimat för utforskning och lärande. Att man med glädje vågar provar, utan att vara säker på resultatet. Andra förändringar som är att vänta är ökad mångkultur och krav på hållbarhet för både människan och miljön. Ledstjärnan blir organisationens idé, vision och mål, vilka ledarskapet bör visa med tydlighet och engagemang. I föreläsningen beskrivs utvecklingen från ledarskapet idag till framtidens ledarskap med konkreta förslag på vad du/ni som ledare kan göra för att vara i framkant

Konsten att hantera stress och utmaningar i vardagen (tillgänglig som onlineföreläsning)
Ett högt tempo i arbetslivet, digitalisering och förväntningar på tillgänglighet liksom ständiga förändringar är några orsaker till att många människor upplever stress. Föreläsningen lyfter på ett inspirerande sätt vetenskapligt baserade studier, organisatoriska förutsättningar liksom konkreta verktyg och förhållningssätt som gör skillnad i vardagen. Föreläsningens syfte är att hjälpa dig att finna nycklar till en mer balanserad och välmående vardag.

Hållbart ledarskap (tillgänglig som onlineföreläsning)
Är ett ledarskap som utgår från medvetenheten om den egna ledarrollen och fokuserar först på hur ledare själva kan hålla som ledare och människor. Grundpelare under föreläsningen är intention och mening, känsla av sammanhang, hanterbarhet och hälsa som hållbarhet. Ett hållbart ledarskap kan utveckla och stimulera ledaren själv, medarbetare, grupper, verksamheter och processer i organisationen - på kort och lång sikt.

Idéburet ledarskap i en digital tid (tillgänglig som onlineföreläsning)
Vi lever i en värld som digitaliseras i ett högt tempo och vi tittar på vilka möjligheter och utmaningar som det för med sig, i den ideella sektorn. Hur kan det idéburna ledarskapet navigera i de digitala förändringstiderna på ett sätt som leder till positiv utveckling? Föreläsningen ger kunskap och verktyg för styrning och ledning av engagemang och ideella organisationer, i en digital tid.

Lär känna dig själv och andra
Hur styr dina värderingar dig själv och andra? Genom att lära känna olika typer av personliga preferenser, vad de föredrar i olika situationer, deras motivatorer, stressorer och prioriteringar så kan du får en fördjupad förståelse och insikt om både dig själv, och andra människor i din omgivning. Under föreläsningen presenteras utifrån aktuell forskning, teorier kring självförtroende, självkänsla och självmedkänsla. Genom att lära känna sig själv och andra ökar din kunskap och förmåga att förhålla dig till och kommunicera med andra.

Konflikthantering (tillgänglig som onlineföreläsning)

I ett intensivt arbetsliv kan konflikter få grogrund och små saker kan förstoras upp och skapa problem. Såväl stora som små konflikter tar både tid, energi och engagemang. Under denna föreläsning går vi igenom teorier kring konfliktanalys, olika nivåer av konflikter och eskalationstrappan. Du får kunskap om hur konflikter kan hanteras och förebyggas samt hur du vänder en konflikt så att samspel uppstår.

Konsultativt förhållningssätt (tillgänglig som onlineföreläsning)
Det är många som ställer om sitt arbetssätt till att bli alltmer konsultativt. Men vad innebär det egentligen och vad är skillnaden på det sättet att arbeta? Det här är en föreläsning som beskriver ett konsultativt arbets- och förhållningssätt, dess förutsättningar i praktiken, kännetecken och innebörder. Den konsultativa processen beskrivs i fem faser, vilka också är konkreta verktyg för arbete.

Skapa engagemang och framgångsrik medlemsrekrytering (tillgänglig som onlineföreläsning)
Vad är det som väcker liv i människors engagemang och vilja att vara med och göra skillnad tillsammans? Studier visar att engagemang och gemenskap är faktorer som bidrar till individens hälsa och välmående – samtidigt som det möjliggör positiv utveckling kring gemensamma frågeställningar. Hur kan vi engagera fler inom våra ideella organisationer och vad är det som är nyckeln till varaktigt och hållbart engagemang?


Skapa genomslag i din kommunikation (tillgänglig som onlineföreläsning)
Skillnaden som gör skillnaden i olika situationer är ofta hur du uttrycker dig och kommunicerar med andra människor. Lär känna vilka uttryck som skapar öppenhet och entusiasm och vilka som skapar motstånd och försvar. Genom att lära dig enkla grunder i kommunikation kan du få mer genomslag för dina budskap och dessutom känna att du når fram och får människor med dig, istället för mot dig.

Styrelseutveckling (tillgänglig som onlineföreläsning)
En föreläsning som utgår ifrån temat
en styrelse som styr. Föreläsningen går igenom vad som är styrelsens uppgift och roll, liksom hur ett effektivt och positivt styrelsearbete går till och hur det kan stärka både individer och organisationen i sin helhet. Föreläsningen anpassas utifrån målgruppen och dess önskemål och kan lyfta ämnen som t ex; organisationens idé som utgångspunkt för styrelsearbetet, hur arbetar en styrelse som styr, hur skapas en engagerad styrelse, vad är nycklar till framgångsrikt styrelsearbete och hur driver styrelsen förändringsarbete.