Ledarinstitutets inspirerande föreläsningar kombinerar teori med reflektion och ger praktiska verktyg för vardagen.

Praktisk information:

Tidsåtgäng: En föreläsning är 1-1.5h lång
Skräddarsys: Varje föreläsning anpassas efter målgruppen och skräddarsys därmed utifrån sitt specifika innehåll.
Arvode: 12 500:- ex moms.
Övrigt: Kostnader för ev resor och traktamente tillkommer.
Bokning: Kontakta info@ledarinstitutet.se för att boka en föreläsning.
- - - - -

Vårt ordinarie utbud av föreläsningar är följande:

Föreläsningar

Förändringsledarskap
I dagens samhälle och i våra organisationer är förändringar en del av vardagen. Vi möter förändringar som kommer utifrån liksom interna utvecklingsprocesser, som syftar till att förbättra såväl organisationen som verksamheten, som grundar sig på digitalisering, professionalisering, & förändrade krav från medlemmarna på engagemangsformer, service & leverans samt deras minskade lojalitet. Förändringsledarskap är en föreläsning som går igenom förändringens faser och hur ett effektivt ledarskap kan tillämpas i förändringsarbete.

Konsten att hantera stress och utmaningar i vardagen
Ett högt tempo i arbetslivet, digitalisering och förväntningar på tillgänglighet liksom ständiga förändringar är några orsaker till att många människor upplever stress. Föreläsningen lyfter på ett inspirerande sätt vetenskapligt baserade studier, organisatoriska förutsättningar liksom konkreta verktyg och förhållningssätt som gör skillnad i vardagen. Föreläsningens syfte är att hjälpa dig att finna nycklar till en mer balanserad och välmående vardag.

Hållbart ledarskap
Är ett ledarskap som utgår från medvetenheten om den egna ledarrollen och fokuserar först på hur ledare själva kan hålla som ledare och människor. Grundpelare under föreläsningen är intention och mening, känsla av sammanhang, hanterbarhet och hälsa som hållbarhet. Ett hållbart ledarskap kan utveckla och stimulera ledaren själv, medarbetare, grupper, verksamheter och processer i organisationen - på kort och lång sikt.

Idéburet ledarskap i en digital tid
Vi lever i en värld som digitaliseras i ett högt tempo och vi tittar på vilka möjligheter och utmaningar som det för med sig, i den ideella sektorn. Hur kan det idéburna ledarskapet navigera i de digitala förändringstiderna på ett sätt som leder till positiv utveckling? Föreläsningen ger kunskap och verktyg för styrning och ledning av engagemang och ideella organisationer, i en digital tid.

Lär känna dig själv och andra
Genom att lära känna olika typer av personligheter och vad de föredrar i olika situationer så kan du får en fördjupad förståelse och insikt om både dig själv, dina medarbetare och andra människor i din omgivning. Under föreläsningen presenteras vetenskapligt grundade teorier om olika personligheter och deras motivatorer, stressorer och prioriteringar. Genom att lära känna sig själv och andra ökar din kunskap och förmåga att förhålla dig till och kommunicera med andra.

Konflikthantering

I ett intensivt arbetsliv kan konflikter få grogrund och små saker kan förstoras upp och skapa problem. Såväl stora som små konflikter tar både tid, energi och engagemang. Under denna föreläsning går vi igenom teorier kring konfliktanalys, olika nivåer av konflikter och eskalationstrappan. Du får kunskap om hur konflikter kan hanteras och förebyggas samt hur du vänder en konflikt så att samspel uppstår.

Konsultativt förhållningssätt
Det är många som ställer om sitt arbetssätt till att bli alltmer konsultativt. Men vad innebär det egentligen och vad är skillnaden på det sättet att arbeta? Det här är en föreläsning som beskriver ett konsultativt arbets- och förhållningssätt, dess förutsättningar i praktiken, kännetecken och innebörder. Den konsultativa processen beskrivs i fem faser, vilka också är konkreta verktyg för arbete.

Skapa engagemang och framgångsrik medlemsrekrytering
Vad är det som väcker liv i människors engagemang och vilja att vara med och göra skillnad tillsammans? Studier visar att engagemang och gemenskap är faktorer som bidrar till individens hälsa och välmående – samtidigt som det möjliggör positiv utveckling kring gemensamma frågeställningar. Hur kan vi engagera fler inom våra ideella organisationer och vad är det som är nyckeln till varaktigt och hållbart engagemang?


Skapa genomslag i din kommunikation
Skillnaden som gör skillnaden i olika situationer är ofta hur du uttrycker dig och kommunicerar med andra människor. Lär känna vilka uttryck som skapar öppenhet och entusiasm och vilka som skapar motstånd och försvar. Genom att lära dig enkla grunder i kommunikation kan du få mer genomslag för dina budskap och dessutom känna att du når fram och får människor med dig, istället för mot dig.

Styrelseutveckling
En föreläsning som utgår ifrån temat
en styrelse som styr. Föreläsningen går igenom vad som är styrelsens uppgift och roll, liksom hur ett effektivt och positivt styrelsearbete går till och hur det kan stärka både individer och organisationen i sin helhet. Föreläsningen anpassas utifrån målgruppen och dess önskemål och kan lyfta ämnen som t ex; organisationens idé som utgångspunkt för styrelsearbetet, hur arbetar en styrelse som styr, hur skapas en engagerad styrelse, vad är nycklar till framgångsrikt styrelsearbete och hur driver styrelsen förändringsarbete.