Ledarinstitutets inspirerande föreläsningar kombinerar teori med reflektion och ger praktiska verktyg för vardagen.

FÖRELÄSNINGAR

Vi genomför våra föreläsningar antingen på plats hos er t ex vid ett medlemsmöte el personaldag eller digitalt. En föreläsning är 1-1.5h lång.

Skräddarsys: Varje föreläsning anpassas efter målgruppen och skräddarsys därmed utifrån sitt specifika innehåll.

Så här går det till digitalt : Ni bokar en föreläsning som vi håller unikt för er och enklast brukar vara att ni bjuder in. En livechat brukar vara öppen under föreläsningen där frågor kan ställas. Varje deltagare får efteråt tillgång till presentationen från föreläsningen.

Digitalt stöd: Vi kan sköta registreringen åt er om ni saknar digitala system för detta, vilket betyder att vi kan tillhandahålla anmälningslänk till föreläsning och registrera deltagare. Givetvis genomför vi allt detta i enlighet med GDPR.

Arvode: 11 900:- ex moms.för digital föreläsning och 13 900:- ex moms vid föreläsning på plats.

Övrigt: Kostnader för ev resor och traktamente tillkommer.

Bokning: Kontakta info@ledarinstitutet.se för att boka en föreläsning.

- - - - -

VÅRT ORDINARIE UTBUD AV FÖRELÄSNINGAR ÄR FÖLJANDE:

Föreläsningar

Styrelseutveckling
En föreläsning som utgår ifrån temat en styrelse som styr. Föreläsningen går igenom vad som är styrelsens uppgift och roll, liksom hur ett effektivt och positivt styrelsearbete går till och hur det kan stärka både individer och organisationen i sin helhet. Föreläsningen anpassas utifrån målgruppen och dess önskemål och kan lyfta ämnen som t ex; organisationens idé som utgångspunkt för styrelsearbetet, hur arbetar en styrelse som styr, hur skapas en engagerad styrelse, vad är nycklar till framgångsrikt styrelsearbete och hur driver styrelsen förändringsarbete.

Ledningsgruppen
Att leda i en idéburen organisation innebär att vara ett lag som samspelar med en styrelse och samtidigt leder en kansliorganisation tillsatt på kompetensmandat. Hur kan en ledningsgrupp fungera på bästa vis och utvecklas? Föreläsningen tar upp både hur en ledningsgrupp arbetar utåt som ett lag med olika funktioner och inåt som ett effektivt lag för att nå uppsatta mål.

Idéburet ledarskap i en digital tid
Vi lever i en värld som digitaliseras i ett högt tempo och vi tittar på vilka möjligheter och utmaningar som det för med sig, i den ideella sektorn. Hur kan det idéburna ledarskapet navigera i de digitala förändringstiderna på ett sätt som leder till positiv utveckling? Föreläsningen ger kunskap och verktyg för styrning och ledning av engagemang och ideella organisationer, i en digital tid.

Lär känna dig själv och andra
Hur styr dina värderingar dig själv och andra? Genom att lära känna olika typer av personliga preferenser, vad de föredrar i olika situationer, deras motivatorer, stressorer och prioriteringar så kan du får en fördjupad förståelse och insikt om både dig själv, och andra människor i din omgivning. Under föreläsningen presenteras utifrån aktuell forskning, teorier kring självförtroende, självkänsla och självmedkänsla. Genom att lära känna sig själv och andra ökar din kunskap och förmåga att förhålla dig till och kommunicera med andra.

Förändringsledarskap
I dagens samhälle och i våra organisationer är förändringar en del av vardagen. Vi möter förändringar som kommer utifrån liksom interna utvecklingsprocesser, som syftar till att förbättra såväl organisationen som verksamheten, som grundar sig på digitalisering, professionalisering, & förändrade krav från medlemmarna på engagemangsformer, service & leverans samt deras minskade lojalitet. Förändringsledarskap är en föreläsning som går igenom förändringens faser och hur ett effektivt ledarskap kan tillämpas i förändringsarbete.

På spaning efter framtidens ledarskap
Om vi ska blicka in i framtiden och spana på vad den kan komma att innebära för ledarskapet, behöver vi vara medvetna om att vi står inför en genomgripande utvecklingsfas på alla plan genom digitaliseringen. Det är osäkert vad det kommer att innebära för organisationer. Som ledare behöver vi ha tillit till att alla vill bidra till förbättring och skapa ett klimat för utforskning och lärande. Att man med glädje vågar & provar, utan att vara säker på resultatet. Andra förändringar som är att vänta är ökad mångkultur och krav på hållbarhet för både människan och miljön. Ledstjärnan blir organisationens idé, vision och mål, vilka ledarskapet bör visa med tydlighet och engagemang. I föreläsningen beskrivs utvecklingen från ledarskapet idag till framtidens ledarskap med konkreta förslag på vad du/ni som ledare kan göra för att vara i framkant.

Skapa genomslag i din kommunikation
Skillnaden som gör skillnaden i olika situationer är ofta hur du uttrycker dig och kommunicerar med andra människor. Lär känna vilka uttryck som skapar öppenhet och entusiasm och vilka som skapar motstånd och försvar. Genom att lära dig enkla grunder i kommunikation kan du få mer genomslag för dina budskap och dessutom känna att du når fram och får människor med dig, istället för mot dig.

Psykologisk trygghet NYHET
Vad innebär psykologisk trygghet? Det handlar om en miljö där alla känner sig sig bekväma med att dela både tankar, ofärdiga idéer och orosmoln utan rädsla för negativ bedömning. Öppen dialog uppmuntras och misstag ses som lärmöjligheter istället för att sopas under mattan. Under föreläsningen dyker vi djupare i hur vi kan bygga effektiva och trygga team, utifrån aktuell forskning och erfarenhet. Vi utforskar också ledarens roll, handfasta strategier för öppen dialog och konkreta verktyg för att bygga psykologisk trygghet.

Konsten att hantera stress och utmaningar i vardagen
Ett högt tempo i arbetslivet, digitalisering och förväntningar på tillgänglighet liksom ständiga förändringar är några orsaker till att många människor upplever stress. Föreläsningen lyfter på ett inspirerande sätt vetenskapligt baserade studier, organisatoriska förutsättningar liksom konkreta verktyg och förhållningssätt som gör skillnad i vardagen. Föreläsningens syfte är att hjälpa dig att finna nycklar till en mer balanserad och välmående vardag.

Hållbart ledarskap
Är ett ledarskap som utgår från medvetenheten om den egna ledarrollen och fokuserar först på hur ledare själva kan hålla som ledare och människor. Grundpelare under föreläsningen är intention och mening, känsla av sammanhang, hanterbarhet och hälsa som hållbarhet. Ett hållbart ledarskap kan utveckla och stimulera ledaren själv, medarbetare, grupper, verksamheter och processer i organisationen - på kort och lång sikt.

Det enskilda samtalet viktiga betydelse
Utveckling och lärande bygger på att vi vågar lyfta upp det osägbara till ytan och sätta ord på det som är. Att tala direkt med varandra. Vi undviker ofta jobbiga samtal, inklusive ärlig konstruktiv återkoppling/feedback, för att det känns obekvämt. Föreläsningen ger konkreta verktyg till att våga prata öppet om svåra saker som makt, inkludering och rädslor för på så vis öppna nya dörrar för engagemang och samhörighet i organisationen.

Konflikthantering
I ett intensivt arbetsliv kan konflikter få grogrund och små saker kan förstoras upp och skapa problem. Såväl stora som små konflikter tar både tid, energi och engagemang. Under denna föreläsning går vi igenom teorier kring konfliktanalys, olika nivåer av konflikter och eskalationstrappan. Du får kunskap om hur konflikter kan hanteras och förebyggas samt hur du vänder en konflikt så att samspel uppstår.

Konsultativt förhållningssätt
Det är många som ställer om sitt arbetssätt till att bli alltmer konsultativt. Men vad innebär det egentligen och vad är skillnaden på det sättet att arbeta? Det här är en föreläsning som beskriver ett konsultativt arbets- och förhållningssätt, dess förutsättningar i praktiken, kännetecken och innebörder. Den konsultativa processen beskrivs i fem faser, vilka också är konkreta verktyg för arbete.

Skapa engagemang och framgångsrik medlemsrekrytering
Vad är det som väcker liv i människors engagemang och vilja att vara med och göra skillnad tillsammans? Studier visar att engagemang och gemenskap är faktorer som bidrar till individens hälsa och välmående – samtidigt som det möjliggör positiv utveckling kring gemensamma frågeställningar. Hur kan vi engagera fler inom våra ideella organisationer och vad är det som är nyckeln till varaktigt och hållbart engagemang?