Syftet med coachningen är att du får stöd i att utveckla dig själv som förtroendevald, anställd, ledare eller chef - så som du önskar - för att utvecklas både professionelt och personligt. Vi arbetar med ett coachande förhållningssätt som utgår från dig, den du är, dina frågor och utmaningar.

Individuell coachning och grupphandledning

- för förtroendevalda, anställda, ledare och chefer i ideell sektor.

Coachningen går igenom i fyra faser; identifiera problem och behov, finna önskat resultat, gå igenom vad som behövs för att skapa förändringar samt att reflektera och följa upp processen.

Coachning

En coach/handledare kan vara till hjälp när du vill:

• hantera svårigheter och utmaningar  • reflektera över ditt eget ledarskap • utvecklas i din roll som ledare eller chef • stärka dig i din roll som beslutsfattare • hantera stress & hög arbetsbelastning • utveckla ditt sätt att kommunicera  • utveckla din förmåga att lyssna  • effektivisera ditt arbetssätt  • få hjälp att sortera och prioritera • få hjälp i en förändringsprocess • hantera stress & hög arbetsbelastning

Individuellt upplägg:
En första träff handlar om att identifiera önskemål, problem och behov liksom vilket resultat du vill uppnå. De följande träffarna fortsätter med de frågor och teman som lyfts vid första träffen och fördjupar dem utifrån uppkomna situationer och reflektioner. 

Temabaserat upplägg:
Ett temabaserat coachningsupplägg har färdiga teman för fem träffar, á 1.5h. Passar dig som vill utvecklas som ledare och chef. Teman som lyfts är t ex den egna ledarstilen, kommunikativt edarskap, konkreta verktyg, hållbar ledare och ledare i utveckling och förändring.

Coachning och handledning i grupp

Syftet med coachning och handledning i grupp är att ge individuell utveckling i kombination med erfarenhetsutbyte med andra. 
I upplägget får deltagarna stöd i att utveckla sig själva både professionelt och personligt - samtidigt som de får ta del av andras utveckling och erfarenheter av liknande situationer. 

Deltagarna i varje grupp har liknande uppdrag och roller, det kan vara en grupp anställda, en grupp ledare, förtroendevalda eller chefer. Vi arbetar med ett coachande förhållningssätt som utgår från individens styrkor, potential, frågor och utmaningar, inom den ideella sektorns sammanhang och kontext.  

Temabaserat upplägg:
Gruppen träffas vid fem tillfällen á 2h utifrån ett temabaserat upplägg. Vid varje träff ges utrymme till individuell reflektion  utifrån de möjligheter och utmaningar som temat lyfter. Varje deltagare väljer en nyckelfråga vid varje tillfälle och får coachning av ledaren och de andra deltagarna för att finna lösningar, förhållningssätt och vägar vidare i frågan.  

Temabaserade träffar:
Träff 1: Den egna ledarstilen - vem är jag och hur leder jag andra, mina styrkor och potential 
Träff 2: Nycklar i ledarskap - lyhördhet, motivation, beslutsfattande och uppföljning 
Träff 3: Konkreta verktyg - kommunikation, tydlighet, struktur och mötesteknik 
Träff 4: Hållbar ledare - om mål, stress, inre och yttre välbefinnande
Träff 5: Ledare i utveckling och förändring - reflektion, dialog, utveckling, förändringsarbete


För mer information, offert och bokning:

Kontakta Lina Lanestrand på mail lina.lanestrand@ledarinstitutet.se